Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGN.IV.6840.23.2016                                                                                                                                 Barlinek, dnia 22.04.2021 r.

BURMISTRZ BARLINKA

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Sportowej.

Informacje o przedmiocie zbycia w drodze przetargu

 1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek ul. Sportowa.
 2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI – działka nr 724/1 w obr. 2 Barlinek.
 3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,1099 ha.
 4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ – KW NR SZ1M/00050236/5 prowadzona przez
  V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
 5. OPIS DZIAŁKI GRUNTU NR 724/1 W OBR. 2 BARLINEK

Omawiana nieruchomość jest gruntem niezabudowanym, położonym w śródmiejskiej części Barlinka przy ul. Sportowej. Działka posiada kształt regularny zbliżony do trapezu. Jej teren jest nierówny, pofałdowany, porośnięty roślinnością wodolubną oraz kilkudziesięcioletnim drzewostanem liściastym (gatunek: jesion i olcha czarna), który usytuowany jest równolegle w stosunku do ulicy Sportowej oraz na tyłach działki i wzdłuż naturalnego cieku wodnego łączącego Jezioro Barlineckie i Jezioro Uklejno. Zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, wskazanej w pkt 6 niniejszego wykazu, zaleca się zachowanie szpaleru drzew wzdłuż ul. Sportowej.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów – działka stanowi zurbanizowany teren niezbudowany lub w trakcie zabudowy (Bp).

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości i jej najbliższe otoczenie to: droga publiczna gminna, ciek wodny łączący dwa jeziora, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa związana z rekreacją i wypoczynkiem oraz tereny zieleni publicznej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (ul. Sportowa).

Na działce zlokalizowane są sieci techniczne: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, dla których zostały uwidocznione służebności przesyłu w księdze wieczystej przypisanej tej nieruchomości oraz gazowa nieuwidoczniona w wyżej wskazanej księdze wieczystej.                 

Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do sieci uzbrojenia technicznego (sieci: elektryczna, gazowa) zlokalizowane w drodze publicznej gminnej tj. w ul. Sportowej ( dz. nr 660/12 obr. 2 Barlinek).

Pismem nr 2274/MH/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz pismem nr 3362/ŁS/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. - Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. poinformowało, iż dostawa wody dla planowanej zabudowy zostanie umożliwiona z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na zbywanej działce. Natomiast odbiór ścieków bytowych zostanie umożliwiony poprzez przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na granicy działek gruntu nr 722/1 i działki zbywanej, po wykonaniu przez gestora sieci remontu tej sieci, który zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od wystąpienia przez Inwestora do PWK „Płonia” Sp. z o.o. o z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.              

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka gruntu nr 724/1 w obr. 2 Barlinka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki została wydana przez Burmistrza Barlinka decyzja o warunkach zabudowy nr 37/17 z 31 maja 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej w Barlinku.

 1. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
  1. Nabywca działki przejmuje obowiązek usunięcia z terenu bezumownych użytkowników.
  2. Gmina Barlinek nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za pozostałe nieujawnione na mapie zasadniczej (wydanej przez Starostę Myśliborskiego w dniu 18 października 2019 r.) media techniczne, które zostały wskazane w pkt 5 niniejszego ogłoszenia.
  3. Wycinka drzew znajdujących się w obrębie nieruchomości gruntowej może nastąpić po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy organ w odrębnym postępowaniu - zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 poz. 55 ze zm.).
 2. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI 174.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT
  w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1
  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
 3. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI  
 1. dział III księgi wieczystej nr SZ1M/00050236/5 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myśliborzu dla działki gruntu nr 721/4 zawiera wpis o następującej treści:
  „na czas nieoznaczony, odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem służebność przesyłu na rzecz Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Płonia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku (74-320 Barlinek, ulica Fabryczna numer 5, REGON 320610765, NIP 5971699117 oraz KRS 0000320489) i jej następców prawnych, na działce gruntu numer 724/1, polegającą na:
 1. prawie do korzystania przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o. z nieruchomości poprzez położenie i posiadanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na nieruchomości z bezpłatnym i nieutrudnionym dostępem i dojazdem, nieograniczonym czasem i miejscem, na wykonanie prac budowlano-montażowych w związku z budową sieci, konserwacją, modernizacją, naprawą, rozbudową, przyłączaniem nowych odbiorców wraz z prawem usuwania drzew i krzewów w strefie kontrolowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 2. ograniczonym prawie do korzystania w obszarze wyznaczonym po obu stronach osi o szerokości 2 m dla sieci wodociągowej (po 1 m od osi) i szerokości 3 m dla sieci kanalizacyjnej (po 1,5 m od osi), w których nie będzie podejmowana działalność mogąca mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację i ewentualną naprawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakres służebności będzie wynosić 110 m2. Przebieg sieci i teren określający miejsce wykonania służebności przesyłu określa mapa stanowiąca załącznik do aktu notarialnego z dnia 19.04.2019 r.

 1. dział IV księgi wieczystej nr SZ1M/00050236/5 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myśliborzu dla działki gruntu nr 724/1 nie zawiera wpisów.
 1. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ - brak
 2. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU – przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, biuro nr 12.
 3. WYSOKOŚĆ WADIUM – 10 % ceny wywoławczej (tj. 17 400,00 zł).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane przez nich konto bankowe.

 1. FORMA WNIESIENIA WADIUM – w pieniądzu.
 2. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM:
  1. do dnia 28 maja 2021 r. do godziny 13:00 w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20,
  2. do dnia 28 maja 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku). Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Barlinku. Tytuł przelewu „ Przetarg na działkę nr 724/1 obr. 2 Barlinek przy ul. Sportowej”.  
 3. UCZESTNICY PRZETARGU – osoby fizyczne i prawne
 4. WARUNKIEM UDZIAŁU W PRZETARGU JEST PRZEDŁOŻENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ BEZPOŚREDNIO PRZED PRZETARGIEM NASTĘPUJACYCH DOKUMENTÓW:
 1. dokumentu tożsamości,
 2. aktualnego wypisu lub zaświadczenia z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych - także umowy spółki cywilnej,
 3. oryginału pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu,
 4. pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną z majątku wspólnego,
 5. oświadczenia, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 1. SKUTKI UCHYLANIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości,

zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 1. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Barlinka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1.  KOSZTY SPORZĄDZANIA UMOWY – nabywca poniesie w całości koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest cudzoziemiec, do zawarcia umowy wymagane jest przedłożenie zezwolenia na zakup nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 )
 2.  TERMIN ZAPŁATY WYLICYTOWANEJ CENY – nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości w całości, nie później niż 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barlinku.   

Burmistrz Barlinka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Organizator przetargu nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w przetargu. 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20:

Pan Janusz Mickiewicz – biuro nr 21, tel. 95/ 74 65 580, Pani Monika Wyrębska – biuro nr 25, tel. 95 /74 65 584.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

-Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barlinku jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20,  74-320 Barlinek, burmistrz@barlinek.pl

-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO.

-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym w powyższym ogłoszeniu.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu.

-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 228
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Sportowej (działka gruntu nr 724/1 obr. 2 Barlinek)
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Wyrębska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Wyrębska
Data wytworzenia informacji: 26.04.2021
Data udostępnienia informacji: 26.04.2021 08:59:27
Data ostatniej aktualizacji: 26.04.2021 09:32:33
Rejestr zmian