Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Numer porządkowy budynku

Podstawa prawna: art. 47a ust 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, ze zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
"Wniosek o ustalenie numeru porządkowego", zawierający:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
2) informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek,
3) kopię mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopię zagospodarowania działki lub terenu.

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Barlinku – Biuro Obsługi Interesanta.

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
1) od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego - opłaty skarbowej nie pobiera się,
2) od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ustalenie numeru porządkowego - 17,00 zł,
3) za wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego - 5,00 zł od każdej zaczętej strony.

Opłata skarbowa ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.).

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu lub na konto nr 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku..

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

III.  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 1 miesiąca od złożenia wniosku. W przypadkach wymagających ustalenia adresu budynku od dróg, dla których dotychczas nie ustalono nazwy ulicy termin załatwienie sprawy może się wydłużyć do 3 miesięcy.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Gospodarowania Nieruchomościami, tel. 95 74 65 585.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

 

VI. UWAGI:

1. O nadanie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
3. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 

W myśl art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz.618, ze zm.): „Kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.”

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData